Anasayfaya Dön

Batuhan Geri Kazanım

İvedik Mahallesi Hurdacılar Sitesi C/8 Blok.No:496 Yenimahalle/Ankara
Tel: 312 396 41 05 Fax:312 815 11 24 Cep:549 396 41 06
Üye
Batuhan Geri Kazanım
1435924878_batuhan_geri_kazanim.png

Yetkili Adı
: Elif Derya Uzun
Adres
: İvedik Mahallesi Hurdacılar Sitesi C/8 Blok.No:496
Şehir/İlçe
:

Ankara / Yenimahalle

Telefon
: 312 396 41 05
Cep Tel
: 549 396 41 06
Faks
: 312 815 11 24
Sektörler
: Atık Toplama Firmaları
Email
: info@batuhangerikazanim.com
Web
: www.batuhangerikazanim.com
Facebook
:
 
 
 
 
 
Puan: 3 /5)
(2 kez oylandı.)
Özel mesaj Özel mesaj
Bu firma toplamda 1233 kez ziyaret edildi.
Hakkımızda

Atıkların Nakliyesi
Tehlikeli atıklar, "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği", “Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik” ve ilgili Çevre Mevzuatı kapsamında düzenlenen hükümler çerçevesinde nitelikleri belirtilen "Tehlikeli Atık Taşıma Lİsansı" belgesine sahip araçlar tarafından taşınabilir. Çevre Mevzuatı; atık üreticisi, tehlikeli atıkların taşınması, depolanması, geri kazanım ve bertarafı ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları belirlerken, ihlaller konusunda ağır para cezaları, idari ve adli yaptırımlar getirmiştir. 

Atık Y
önetimi ve Sorumluluklar
Atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı atık üreticileri, atık taşıyıcıları, geri kazanım ve bertaraf ediciler kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Adı geçen sorumluların, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır. Atıkların yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi için yapılan harcamalar, kirleten öder prensibine göre atıkların yönetiminden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından karşılanır. Atıkların yönetiminden sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması ve bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması durumunda kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir. 

Batuhan Geri Kazanım, uzman ve tecrübeli kadrosu, gerekli tüm izin ve lisanslara sahip araçları, geri kazanım ve bertaraf tesisi ile tehlikeli atıklarınız konusunda güvenli hizmet sunmaktadır. 


Tehlikeli Atıklar
Uygun arıtma, depolama, taşıma ve bertaraf yapılmadığı zaman insanların ölümüne, yaralanmasına ve hastalıklara ya da çevrenin zarar görmesine neden olabilecek katı, sıvı ve gaz halindeki atıklar Tehlikeli Atıklar olarak adlandırılır. 

Tehlikeli Atıkların Taşınması
Atık taşıma işlemi ve bedeli atık üreticisine ait olup, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre tehlikeli atık sınıfına giren atıklar, Yönetmeliği'nin 11, 12 ve 13'üncü Maddeleri doğrultusunda tehlikeli atık taşıma lisansı olan araçlarla sevk edilmelidir. Atıkların taşınması sırasında aracın tehlikeli atık taşıma lisans belgesi, sürücü eğitim sertifikası, gönderilen her atık tipi için ayrı olmak üzere firmanın bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden atık üreticisi firma tarafından alınacak Ulusal Atık Taşıma Formu ve sevk irsaliyesi doldurularak atığı taşıyan araç ile Bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilecektir. 

Tehlikeli Atık Taşıma 27.08.1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ile atıkların taşınması için zorunlu oluşturulan bir nakliye türü olup aynı yönetmelik kapsamında atık üreticisi ve ara depolama, geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerine getirilen yükümlülüklerin paylaşımı anlamında bir hizmettir. 

Ayda bin kilograma kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişiyi görevlendirmekle ve bu kişinin, adını, telefonunu valiliğe bildirmekle;yükümlüdür. 

Lisanslı Atık Taşıma
Lisanlı araçlar tehlikeli atıkların taşınması için sızdırmazlık gibi özel önlemler alınmış ve Bakanlıktan lisanslanmış araçlardır. Yönetmeliğe göre Tehlikeli atıkların lisanslı araçla nakliyesi zorunludur. Normal nakliye araçlarıyla tehlikeli atık taşınmasına izin verilmemektedir. 

UATF Hangi Atıkların Taşınmasında Kullanılır? 
-Tehlikeli atıklar 
-Tıbbi atıklar 
-Atık pil ve akümülatörler 
-Atık bitkisel yağlar 
-Atık yağlar 
-Ömrünü tamamlamış lastikler 
-Atık elektrikli ve elektronik eşyalar 

Atık Akümülatörlerin Taşınması
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, atık akümülatörlerin toplandıkları yerden geçici depolama veya bertaraf tesislerine karayolu ile taşınması, Valilikten taşıma lisansı almış gerçek ve tüzel kişilerce, atık türüne göre uygun araçla yapılır. APAK Yönetmeliği'nin 17. maddesine göre Atık Akümülatör Taşıyıcılarının Lisans Alma Zorunluluğu bulunmaktadır

Tehlikeli Atık Taşıma Lisanslı Firma
Tehlikeli atıkların çevreye ve insanslara zarar vermeden taşınabilmesi için gerekli donanım ve ekipmana sahip lisanslı atık taşıma araçları ile sanayi tesislerinde oluşan tehlikeli atıkların atık ara depolama veya atık geri kazanım/bertaraf tesislerine güvenli bir biçimde nakliyesini gerçekleştirmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalar. 

Firmaların ve araçların lisanslandırılmasında genel kurallar

Lisans Alacak Araçlarda Aranacak Hususlar 

Madde 2 a) Tehlikeli atık taşıyan herbir araç için Türk Standartları Enstitüsü tarafından “Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde atığın tehlikelilik özelliğine göre, aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir “Uygunluk Belgesi”ne, 
b) Her bir aracın zorunlu trafik sigortasına, 
c) Araçların, kaza halinde, müdahale ve ilk yardım amacıyla gerek insan sağlığına gerekse çevrenin korunmasına yönelik gerekli tüm malzemelere ve kaza halinde insan ve çevreye olacak etkilerin giderilmesi amacıyla alınacak tedbirleri içeren acil durum talimatnamesine Sahip olması gerekmektedir.

Lisans Alacak Firmalarda Aranacak Hususlar
Madde 3 
a) Tehlikeli atık taşımacılığı yapacak sürücüler için USD (Uluslararası Sürücüler Derneği), UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) ya da Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onay almış kurum ve kuruluşlardan alınmış sürücü eğitim sertifikalarına sahip olması, 
b) Kaza ve arızalardan sonra uygulanmak üzere alınacak tedbirlere ilişkin talimatnamenin araçlarda bulunması ve sürücülerinin bu konuda eğitimli olması, 
c) Firmanın bu amaçla kullanacağı araçlara lisans alması, 
d) Tehlikeli yük taşımacılığı için lisans alacak firmanın, bu amaçla kullanacağı araçlarının lisanslarını Valiliklere bildirmesi, zorunludur. 

Atık Taşıma Araçlarımız

Atık Üreticisinin Sorumlulukları
a) Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla, b) Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamakla, üç yıllık atık yönetim planını bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlayarak valilikten onay almakla, c) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, atıklarını tesislerinde geçici olarak depolaması durumunda valilikten izin almakla, d) (Değişik:RG-30/3/2010-27537) (1) Ürettiği atıklarla ilgili kayıt tutmakla, atığını göndereceği çevre lisansı almış olan geri kazanım ya da bertaraf tesisinin istemiş olduğu uluslararası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla, e) (Değişik:RG-30/3/2010-27537) (1) Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-IV’te (M) işareti ile bulunup EK-III B’de belirtilen özellikleri içermediği öne sürülen atıklar için bu atıkların tehlikeli olmadığını Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlara ait laboratuvarlar ve/veya uluslararası kabul görmüş kuruluşlarca yapılan analizlerle Bakanlığa belgelemekle, f) Atığın niteliğinin belirlenmesi için yapılan harcamaları karşılamakla, g) (Değişik:RG-30/3/2010-27537) (1) Atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak ve çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla, h) Atık depolanması veya bertarafının tesis dışında yapılması durumunda; (Ek 9 A-B) deki bilgileri içeren taşıma formunu doldurmak ve öngörülen prosedüre uymakla, ı) Atık taşımacılığında mevcut uluslararası standartlara uymakla, j) Atığı bertaraf tesisinin kabul etmemesi durumunda taşıyıcıyı başka bir tesise göndermekle veya taşıyıcının atığı geri getirmesini ve bertarafını sağlamakla, k) Bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak atıkların bertaraf edilmesi amacıyla belediyelerle ya da gerçek ve tüzel kişilerle ortak atık bertaraf tesisleri kurmak ve gerekli harcamalara katkıda bulunmakla, l) (Değişik:RG-30/3/2010-27537)(1) Atıklarını bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak kendi imkanları ile veya çevre lisansı almış atık bertaraf tesisinde gerekli harcamaları karşılayarak veya belediyelerle ya da gerçek ve tüzel kişilerle kurulacak ortak atık bertaraf tesislerinde bertaraf etmek veya ettirmekle, m) Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolamakla, n) (Değişik:RG-30/3/2010-27537)(1) Ayda bin kilograma kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişiyi görevlendirmekle ve bu kişinin iletişim bilgilerini valiliğe bildirmekle, o) (Değişik:RG-30/3/2010-27537)(1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak geri kazanım ve bertaraf tesislerine gönderilmeden önce kendi atıklarını gerekli önlemleri alarak fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlerle zararsız hale getirmek, bakiye atık oluşuyor ise uygun şekilde çevre lisansı almış bertaraf ve geri kazanım tesisine götürmekle veya gönderilmesini sağlamakla, p) Tesis içinde atıkların toplanması taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanların sağlığı ve emniyeti ile ilgili her türlü tedbiri almakla, r) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar sunucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla, atığın türüne bağlı olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi ve tüm harcamaların karşılanmasıyla, s) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar vuku bulduğunda valiliği bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın tipi ve miktarı, kaza sebebi, atık bertaraf işlemi ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu valiliğe sunmakla, t) (Değişik:RG-30/3/2010-27537) (1) Faaliyetlerine yönelik inşaat ve işletme ruhsatı alınması aşamasında, tehlikeli atıklarının bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bertarafının sağlanacağını belgelemekle, yükümlüdür. 

Facebook Yorumları
firma reklam